Privacyverklaring Sollicitanten

Wij doen het samen

SAA Holding B.V. en alle aan haar gelieerde (dochter-)ondernemingen (“SAA”) nemen de privacy van sollicitanten serieus. SAA gaat zo zorgvuldig mogelijk met je persoonsgegevens om.

Deze Privacy Verklaring Sollicitanten omschrijft onder meer welke persoonsgegevens SAA verwerkt tijdens het sollicitatieproces, voor welke doeleinden SAA deze persoonsgegevens gebruikt en hoe je hierover met SAA contact kunt opnemen. Verstrek je persoonsgegevens aan SAA dan heb je daaraan voorafgaand of tegelijkertijd daarmee deze Privacy Verklaring Sollicitanten kunnen inzien. Indien SAA de persoonsgegevens niet van je heeft verkregen maar van een werving- en selectiebureau is deze Privacy Verklaring Sollicitanten uiterlijk binnen één maand na verkrijging van je persoonsgegevens aan je verstrekt.

Verwerking Persoonsgegevens


SAA verwerkt persoonsgegevens van je als:

 • Je met SAA contact opneemt en daarbij persoonsgegevens aan ons opgeeft;
 • Je de website werkenbij.saa.nl bezoekt en daar persoonsgegevens achterlaat;
 • Je tijdens een sollicitatiegesprek persoonsgegevens aan ons verstrekt;
 • Een werving- en selectiebureau je persoonsgegevens aan ons doorgeeft.

Het staat je natuurlijk vrij om niet alle verzochte informatie tijdens het sollicitatieproces aan ons te verstrekken. Indien je daartoe besluit kan SAA je sollicitatie niet verder in behandeling nemen.

Persoonsgegevens


SAA verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je als sollicitant:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Beroep en opleiding;
 • Inhoud van je CV;
 • Inhoud van je motivatie en communicatie met ons (indien die persoonsgegevens bevatten);
 • Inhoud van testen en assessments.

SAA maakt voor wat betreft de verkrijging van je persoonsgegevens geen gebruik van profiling. 

Doelen


Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Werving en selectie;
 • Beoordeling van je geschiktheid voor een functie;
 • Communicatie met je tijdens de sollicitatieprocedure;
 • Het mogelijke sluiten van een (arbeids)overeenkomst met jou;
 • Aanpassing van de sollicitatieprocedure;
 • Communicatie met jou over functies bij SAA;
 • Aanpassing van onze website;
 • Behandeling van vragen, opmerkingen en klachten;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen. 

Grondslagen


Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Je toestemming;
 • Het mogelijke sluiten van een (arbeids)overeenkomst met jou;
 • Ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang om je persoonsgegevens te verwerken dat bestaat uit een goede en efficiënte bedrijfsvoering;
 • De nakoming van wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijnen


Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en in beginsel niet langer dan 8 weken na afloop van de sollicitatieprocedure tenzij:

 • De sollicitatie niet heeft geleid tot een dienstverband maar je wel toestemming hebt gegeven je persoonsgegevens nog 1 jaar in portefeuille te bewaren;
 • De sollicitatie wel heeft geleid tot een dienstverband in welk geval je persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden


Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij je toestemming daarvoor hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak of als de verstrekking ten dienste staat aan de doelen waarom wij je persoonsgegevens verwerken.

Je persoonsgegevens kunnen wij in ieder geval doorgeven aan werving- en selectiebureaus, aan partijen die werving- en selectietools of software aan ons leveren of aan partijen die de hosting van onze website(s) en data verzorgen. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging van je persoonsgegevens


Wij treffen steeds adequate organisatorische en technische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen

Vragen en opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens


Je kunt contact met ons opnemen voor de volgende zaken:

 • De inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken;
 • De aanpassing of aanvulling van de persoonsgegevens die wij van je verwerken;
 • Het wissen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken;
 • De beperking van verwerking van je persoonsgegevens;
 • De overdracht van de persoonsgegevens die wij van je verwerken aan jou of een derde;
 • Het bezwaar over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij streven ernaar om je verzoek zo snel mogelijk af te handelen. Wij brengen geen kosten in rekening voor de afhandeling van verzoeken, tenzij een verzoek onredelijk is. Wij zijn niet in alle gevallen gehouden om aan je verzoek te voldoen. In dat geval zullen wij dat duidelijk toelichten.

Contact met SAA


SAA Verzekeringen B.V.
Postbus 9000
3007 AA Rotterdam

088 - 551 4444
info@saa.nl
www.saa.nl

Contact met de functionaris voor gegevensbescherming van SAA


SAA heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld, bereikbaar via compliance@saa.nl.

Klachten


Klachten over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken kun je aan ons voorleggen. Wij doen ons best om de klacht zo snel en goed mogelijk te behandelen.

Klachten over de afhandeling van een bij ons ingediende klacht of over een ander onderwerp kun je ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap).

Nóg meer weten?

Bezoek een van de volgende pagina’s:

© SAA Verzekeringen